Herbestemming locatie pastorie

 

Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor herbestemming perceel voormalige pastorie. 

Realisatie duurzame woonvoorziening voor jongeren en ouderen welke afkomstig zijn of een binding hebben met Pannerden.

Bouwen voor nu en onze toekomstige generatie!

Pastorie Anno 1891-1968

Op de hoek van de Hoogeweg en het Dorpsplein stond in het verleden de "oude pastorie", gebouwd in 1891. Het gebouw had een prominente plek midden in het dorp en was gelegen op een terp. Uiteindelijk is dit gebouw, na totstandkoming van de nieuwe pastorie in 1968 gesloopt.

< afbeelding oude pastorie © Heemkundekring Rijnwaarden

Pastorie Anno 1965

De huidige pastorie is begin jaren 60 gebouwd en in 1965 in gebuik genomen. Het gebouw is ingetogener dan de "oude pastorie" en minder prominent aanwezig in het dorp. Na meerdere fusies van parochies is het gebouw al lange tijd niet meer in gebruik waarvoor deze oorspronkelijk was bestemd. Het pand is - nadat deze in eigendom is gekomen van Martinus Pannerden BV - verbouwd en aangepast voor opvang van Oekraïense vluchtelingen welke hier sinds juli 2022 dankbaar gebruik van maken. Sinsdien staat het gebouw bekend als het "Martinushuis" en zal tot medio juli 2024 in gebuik blijven als opvanglokatie voor Oekraïense vluchtelingen. Een mooie tijdelijke oplossing wat de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Huidig gebouw zal uiteindelijk plaats maken voor nieuwbouw.

Martinushuis Anno 2024-2025

Martinus Pannerden wil zich naast het behoud van de kerk inzetten om woonruimte voor jongeren en ouderen te creëren en zo dus bij te dragen aan de verbetering van leefbaarheid van ons prachtige dorp. Voor de locatie van de voormalige pastorie betekend dit:

  • 16 huurappartementen, betaalbare huur
  • Energieneutraal waardoor geen maandelijkse energiekosten
  • Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
  • Geheel rolstoel toegankelijk
  • Tuin voor bewoners + inwoners van het dorp
  • Aandacht voor biodiversiteit

Uitgangspunt zijn huurwoningen mede vanwege dat doelgroepen ofwel problemen hebben om een gepaste financiering te krijgen ofwel dat de oudere mensen geen nieuwe langdurige financiële verplichtingen meer willen aangaan.

< afbeelding nieuwe Martinushuis © Ronald Milder Bouwkunde & Architectuur

Het nieuwe Martinushuis

Reeds op 23 mei 2022 (1 maand voor de overdracht) heeft Martinus Pannerden een conceptaanvraag ingediend bij de Gemeente Zevenaar voor de bouw van 16 appartementen op de locatie van de bestaande pastorie.

Na goedkeuring door alle ambtelijke afdelingen van de Gemeente Zevenaar mocht Martinus Pannerden op 24 april 2023 een positief eindadvies ontvangen van het college van Burgemeester en wethouders Gemeente Zevenaar.

Kortom de plannen kunnen worden doorgezet. Als grove planning betekent dit dat alle vergunningsaanvragen in september 2023 worden ingediend. Uitgaande van een normale doorlooptijd zonder bezwaren (werken natuurlijk tijdvertragend) kan medio september 2024 met de bouw worden gestart.

Stedenbouw afgestemd op het dorp

Stedenbouwkundig opzet is in nauwe samenwerking met gemeente Zevenaar tot stand gekomen. Aandacht voor positie gebouw, behouden en versterken groenstructuur en parkeren in combinatie met verkeersveiligheid.
Hoofdmassa is een duidelijke voortzetting van en afgestemd op de bestaande “lint” bebouwing vanuit het dorpsplein. Oriëntatie nieuw gebouw richting het Dorpsplein en is evenwijdig aan de naast- en overliggende bestaande bebouwing.

Een veel gekoesterde wens - van destijds gemeente Rijnwaarden en nu de gemeente Zevenaar - om een voetpadverbinding tussen de Aerdtsestraat en het Dorpsplein wordt ingewilligd. Hierdoor wordt een prachtig stukje Pannerden met monumentale bomen zichtbaar voor alle mensen van ons mooie dorp.

 

Plattegronden

Entree van het gebouw is zowel aan de voor als achterzijde. De transparante verkeersruimte met trappen en een lift is de schakel tussen de hoofdingang en de eigen voordeur van de appartementen.
De bergingen zijn conform het beleid van de gemeente gelegen binnen de totale massa van het hoofdgebouw, gelegen op de begane grond en een ontsluiting aan de rechterzijgevel.

Het appartementengebouw heeft 3 verdiepingen, is volledig energieneutraal en heeft een lift. 
13 appartementen hebben een oppervlakte tussen de 51 en 54 m2 GBO en uitgerust met 1 slaapkamer. 
3 appartementen zijn groter met een GBO van 75 m2 en uitgerust met 2 slaapkamers. 

Gevels

Eigentijds bebouwing met verwijzing naar het verleden welke past in bestaand bebouwingsbeeld van het dorp Pannerden. 
Afwijkende kleurstelling, verschil in goothoogte en schoorstenen als duidelijke afbakening van twee gebouwdelen. De twee gebouwdelen worden gekoppeld middels een geheel transparant trappenhuis waardoor er zicht is op achterliggende monumentale bomen.
Schoorstenen geven het gebouw tevens een voorname uitstraling en geeft in de toekomst onderdak aan vleermuizen.

In het plan is aandacht voor uitbreiden en versterken van biodiversiteit door middel van "natuurinclusief bouwen". 
Dak voorzien van sedum en nestgelegenheid voor vogels zijn opgenomen in de gevels.

Duurzame toepassing van materialen.

Tuin voor het dorp

De tuin is bestemd voor bewoners van de appartementen maar ook openbaar toegankelijk als “dorpstuin”.

De voetpaden gaan een verbinding vormen van het Dorpsplein met de achterliggende Aerdtsestraat.

Waardevolle bomen blijven gehandhaafd en is er rekening gehouden met wortelgestel van deze bomen in relatie tot het nieuwe gebouw.

Parkeren op eigen terrein conform parkeernorm gemeente Zevenaar inclusief voorzieningen voor opladen elektrische voertuigen.
Positie van uitrit aan de zijde van Hoogeweg is verkeersveilig in relatie tot verkeersbewegingen parkeren voor de winkels Dorpsplein.

Gemeentewapen van Pannerden blijft behouden en het gehele terrein blijft in eigendom en onderhoud van Martinus Pannerden.

Natuurinclusief bouwen

Bloeiende beplanting met paden in half-verharding, aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit.
Dak voorzien van Sedum en PV panelen. Voorzieningen voor vogels, vleermuizen, bijen,etc.

Groen voor het dorp!

En verder

Publicaties en presentaties

8 december 2022, Presentatie conceptplan college van Burgemeester & Wethouders
15 mei 2023, Plan gepresenteerd aan Dorpsraad Pannerden       
9 juni 2023, Plan gepresenteerd aan direct omwonenden
28 juni 2023, Publicatie in “De Brug”
28 juni 2023, Publicatie op website  www.martinuspannerden.nl

 

Het vervolg

Het project wordt momenteel verder uitgewerkt voor aanvraag omgevingsvergunning. Onderstaand indicatief het verdere verloop bij geen bezwaar.

augustus- september 2023, aanvraag omgevingsvergunning
september 2024, start bouw

Doelstelling eind 2025, GEREED!

©️

Het nieuwe Martinushuis is ontworpen door Ronald Milder bureau voor bouwkunde & architectuur.
Op alle afbeeldingen is het auteursrecht van toepassing.
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming deze afbeeldingen te gebruiken en of te publiceren.